dilluns, 28 de gener de 2013

Són les matemàtiques un obstacle?
L'ensenyament de les matemàtiques evidència la diversitat en els ritmes d'aprenentatge en una mateixa aula. Un grup d'alumnes captarà fàcilment els conceptes, uns altres aniran avançant més a poc a poc i uns altres ràpidament quedaran despenjats de la resta. La metodologia aborda l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma global, fent més evidents les diferències en l'alumnat, fins el punt de propiciar-les.
  
L'ús d'un quadern de matemàtiques sol proposar-se com a mètode pal·liatiu a les dificultats de l'aprenentatge. En la majoria de les ocasions, però, ve associat a un llibre de text, que sol ser el causant del problema, per la qual cosa el seu ús sembla poc indicat.


D'altra banda, el quadern de matemàtiques que ve usant-se des de fa tants anys sense deixar de ser útil, no és del tot efectiu. Les seves activitats són monòtones i repetitives. Més que una ajuda, sembla un nou obstacle per a l'alumne amb dificultats.

Atenent a aquesta problemàtica, Queralt Edicions ha elaborat un material didàctic específic per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Més enllà d'ésser un quadern de suport, els quaderns de matemàtiques Queralt incideixen en la comprenssió, el domini i el desenvolupament de les matemàtiques. La seva progressió permet que cada alumne porti un ensenyament personalitzat alhora que integrador dintre de l'aula.


 
Els exercicis i les activitats aborden el problema matemàtic des de diferents estratègies i doten a l'alumne de les eines necessàries perquè pugui resoldre els problemes de forma autònoma. Alhora, fomenten la memòria a llarg termini, el càlcul mental i el raonament lògic.
 
No solament volem que l'alumne resolgui problemes assegut en un pupitre, sinó que sàpiga que les matemàtiques apareixen en els esdeveniments més quotidians, i necessita estar preparat.